PDA

View Full Version : Gibbstdh10
11-30-2018, 03:26 AM
Nh?ng l?n trúng s? d? khóc d? c??i


M?i ngày, trên th? gi?i bên c?nh nh?ng ng??i làm vi?c ch?m ch? thì c?ng có nh?ng ng??i v?n còn tin vào s? may m?n, mu?n nh? vào may m?n ?? có th? làm giàu. H? tin vào s? may m?n và h? ch?i x? s? ?? c?u may, mong ???c ??i ??i. Trên th?c t? thì ?ó c?ng không ph?i là chuy?n không th?, v?n có r?t nhi?u ng??i tr? nên giàu có nh? trúng s?.

Tham kh?o: XSMB (https://www.lexisnexis.com/infopro/members/adamle02/default.aspx)

Nh?ng c? h?i luôn ch? b?n

Nh?c ??n chuy?n trúng s? thì c?ng có r?t nhi?u câu chuy?n d? khóc d? c??i có liên quan. Khi nhìn th?y nh?ng ng??i trong b?ng ch?c tr? thành tri?u phú nh? trúng s?, có ph?i b?n r?t ghen t? v?i s? may m?n c?a h?. Nh?ng ??ng th?i b?n c?ng nên hi?u m?t ?i?u r?ng, trên ??i này không có gì là d? dàng c?, ???c cái này nó ??ng ngh?a v?i vi?c b?n m?t ?i th? khác.

Nh? khi ban trúng s? và tr? nên giàu có, ch?ng th? m? ??n vi?c bên c?nh b?n có nh?ng ng??i b?n thân thi?t s?n sàng hi sinh h?t mình vì b?n ???c. Timothy Dale Poole là m?t ví d? ?i?n hình, nh?n ???c 3 tri?u USD nh? m?t gi?i th??ng x? s? nh?ng nh?ng gì anh ta nh?n ???c ch? là s? th? ? l?nh nh?t c?a nh?ng ng??i xung quanh.

Timthy ???c bi?t ??n v?i t?i danh t?i ph?m tình d?c, anh ta nh?n án tù 13 tháng và 10 n?m t?i ngo?i trong vòng ki?m soát vì anh ta ?ã xâm h?i tình d?c m?t c?u bé 9 tu?i. Nh?ng ai có th? ng? ???c, m?t k? t?i ph?m tình d?c nh? Timthy l?i may m?n trúng s? ??c ??c.

Sau khi trúng s? và nh?n ???c gi?i th??ng này, khác v?i s? hân hoan chúc m?ng nh? nhi?u ng??i tr??c ?ó t?ng nh?n ???c, Timthy v?n có m?t cu?c s?ng vô cùng bình l?ng. Gi?i th??ng này không khi?n cho m?i ng??i có cái nhìn khác v? anh, nh?ng ng??i hàng xóm v?n ch? coi anh là m?t t?i ph?m tình d?c không h?n không kém và ng??i ta ch?ng thèm quan tâm xem anh v?a tr? thành tri?u phú ra sao.

Và ?ó c?ng là lí do khi?n anh ta dù trúng s? ??c ??c nh?ng c?ng không th?y h?nh phúc h?n là bao nhiêu. Th?m chí là t? h?n khi anh b? m?i ng??i ch? tr? nói r?ng anh không x?ng ?áng v?i gi?i th??ng. N? y tá này làm vi?c t?i m?t vi?c d??ng lão, lúc ?ang trong gi? làm vi?c thì cô nh?n ???c m?t tin nh?n, n?i dung tin nh?n nói r?ng cô v?a trúng s? và nh?n ???c s? ti?n là 1,6 t? USD, gi?i th??ng l?n nh?t th?i ?i?m b?y gi?.

Chi ti?t: XSMB Minh Ngoc (https://developer.plantronics.com/softphone-internet-explorer)

Nh?ng t? vé truy?n th?ng

Sau khi nh?n ???c tin nh?n, cô ?ã nh?y lên vì sung s??ng ngay gi?a vi?n d??ng lão. T?t c? m?i ng??i có m?t trong vi?n d??ng lão ngày hôm ?ó ??u chúc m?ng cho cô. Nh?ng khi tr? v? nhà bà m?i phát hi?n ra bà ?ã b? chính con trai mình bày trò l?a, v?y là ?ang t? trên mây có c?m giác sung s??ng h?nh phúc nh?t trong b?ng ch?c bà c?m th?y nh? m?t h?t t?t c?.

Xem thêm: SXMB (https://imgur.com/user/xosomienbac)